Privacyverklaring

Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te oud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening kunnen wij (onder meer)
de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
• NAW-gegevens, al dan niet zakelijke adresgegevens,
• Kenteken
• Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres
• (zakelijke) Financiële informatie, zoals een bankrekeningnummer
• IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt en/of de pagina’s die u bekijkt
• Gegevens in het kader van een sollicitatie, zoals opleidings- en loopbaangegevens
• Eventuele overige persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen
In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht
voor de dienstverlening geeft, of wanneer u onze website bezoekt, dan wel bij ons solliciteert. Wij kunnen ook persoonsgegevens van u via derden of openbare bronnen verkrijgen.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:
1. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld
onze IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt
rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens.
2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde
persoonsgegevens bekend moeten maken.
Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het surfgedrag van websitebezoekers.
Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google. Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

 

Toepasselijk recht
Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze
verklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de
toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.
Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

DSG Reparatie Kosten

DSG mechatronic kosten

DSG olie verversen

DSG diagnose E-tron GTE

 

Translate »